Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “www.nuki-nuby.nl“: de onderneming die onder de handelsnaam “Nuki Nuby”, gevestigd te Doorwerth, kantoorhoudende aan de Koningsberg 20, 6865 NN.

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nuki Nuby worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nuki Nuby ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3 Nuki Nuby heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Nuki Nuby zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Nuki Nuby behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nuki Nuby. Nuki Nuby is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nuki Nuby dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Nuki Nuby.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Nuki Nuby gestelde termijn.
3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Nuki Nuby.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nuki Nuby gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nuki Nuby.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Nuki Nuby opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Nuki Nuby is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid van de klant of het verkeerd aanwenden van het product. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddelijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Nuki Nuby te melden.
4.4 Retournering van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Nuki-Nuby. Neem daarom altijd vooraf contact met ons op indien u een artikel wilt retourneren. Hierbij geldt dat retournering alleen mogelijk is binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van uw bestelling. Een retourzending is voor rekening en risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.
Uw retourzending dient verpakt te zijn in de originele verpakking. In geval van retourzending, welke door Nuki-Nuby is goedgekeurd, ontvangt u een credit in de vorm van een code. Deze kan worden gebruikt bij een volgende bestelling. Nuki-Nuby restitueert dus geen gelden.

Artikel 5. Bestellingen/communicatie 
5.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Nuki Nuby, dan wel tussen Nuki Nuby en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Nuki Nuby, is Nuki Nuby niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nuki Nuby.

Artikel 6. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Nuki-Nuby
Koningsberg 20
6865 NN Doorwerth